تعریف انواع سرویسهای رادیویی

1- سرویس ارتباط رادیویی (radiocommunication service): سرویسی جهت انتقال ، پخش و یا دریافت امواج رادیویی برای مقاصد مشخص ارتباطات راه دور به نحوی که در این بخش تعریف شده است.

2- سرویس ثابت(fixed service): یک سرویس ارتباط رادیویی بین نقاط ثابت مشخص

3- سرویس ثابت ماهواره ای(fixed-satellite service): یک سرویس ارتباط رادیویی بین ایستگاههای زمینی ماهواره ای در موقعیت های مفروض، هنگامی که از یک یا چند ماهواره استفاده شود. موقعیت های مذکور ممکن است یک نقطه ثابت مشخص یا هر نقطه ثابتی داخل محدوده های مشخص باشد. در بعضی موارد این سرویس شامل لینک های ماهواره به ماهواره می شود که ممکن است در سرویس بین ماهواره ای نیز به کار رود. همچنین سرویس ثابت ماهواره ای ممکن است شامل لینک های تغذیه (feeder link) سایر سرویس های ارتباط رادیویی فضایی نیز بشود.

4- سرویس بین ماهواره ای (inter-satellite service): یک سرویس ارتباط رادیویی که لینک های بین ماهواره ها را برقرار می نماید.

5- سرویس عملیات فضایی (space operation service): یک سرویس ارتباط رادیویی که منحصرا" برای عملکرد فضا پیما، خصوصا" مواردی چون رد یابی فضایی، سنجش از راه دور و فرمان از راه دور فضایی به کار می رود. این عملیات معمولا" در سرویسی انجام می شود که دارای یک ایستگاه فضایی در حال کار است.

6- سرویس متحرک (mobile service): یک سرویس ارتباط رادیویی بین ایستگاههای متحرک و خشکی یا بین ایستگاههای متحرک

7- سرویس متحرک ماهواره ای (mobile-satellite service): یک سرویس ارتباط رادیویی بین ایستگاههای متحرک زمینی ماهواره ای و یک یا چند ایستگاه فضایی، یا بین ایستگاههای فضایی که در این سرویس استفاده می شوند، یا بین ایستگاههای متحرک زمینی ماهواره ای از طریق یک یا چند ایستگاه فضایی. این سرویس ممکن است لینک های تغذیه مورد نیاز خود را نیز شامل شود

8- سرویس متحرک خشکی (land mobile service): یک سرویس متحرک بین ایستگاههای پایه ثابت و ایستگاه های متحرک خشکی، یا بین ایستگاههای متحرک خشکی.

9- سرویس متحرک خشکی ماهواره ای (land mobile-satellite service): یک سرویس متحرک ماهواره ای که در آن ایستگاههای متحرک زمینی ماهواره ای روی خشکی قرار دارند.

10- سرویس متحرک دریایی (maritime mobile service): یک سرویس متحرک بین ایستگاههای ساحلی و ایستگاههای شناور، یا بین ایستگاههای شناور، یا بین ایستگاههای ارتباطی داخل شناور. ایستگاههای شناور نجات و همچنین ایستگاههای رادیو بیکن نشان دهنده موقعیت اضطراری نیز ممکن است در این سرویس قرار گیرند.

11-سرویس متحرک دریایی ماهواره ای (maritime mobile-satellite service):یک سرویس متحرک ماهواره ای که در آن ایستگاههای متحرک زمینی ماهواره ای روی عرشه کشتی قرار دارد. ایستگاههای شناور نجات و ایستگاه های رادیو بیکن نشان دهنده موقعیت اضطراری نیز ممکن است در این سرویس در نظر گرفته شوند.

12- سرویس عملیات بندری (port operations service): یک سرویس متحرک دریایی در یک بندر یا نزدیک آن، بین ایستگاههای ساحلی و ایستگاههای شناور و یا بین ایستگاههای شناور که در آن پیام ها محدود به اقدامات عملیاتی این سرویس شامل پیام هایی که از نوع مکالمات عمومی است، نخواهد شد.

13- سرویس حرکت کشتی (ship movement service): یک سرویس ایمنی در سرویس متحرک دریایی بجز سرویس عملیات بندری، بین ایستگاههای ساحلی و ایستگاههای شناور که در آن پیام ها منحصر به موارد مربوط به حرکت کشتی هاست. این سرویس شامل پیام هایی که از نوع مکالمات عمومی است نخواهد شد.

14- سرویس متحرک هوانوردی (aeronautical mobile service): یک سرویس متحرک بین ایستگاههای هوانوری و ایستگهاههای هوایی، یا بین ایستگاههای هوایی، که ممکن است ایستگاههای شناور نجات را نیز شامل شود. همچنین ممکن است ایستگاههای رادیو بیکن نشان دهنده موقعیت اضطراری با فرکانس هایی که برای اضطرار و ایمنی تعیین گردیده است در این سرویس فعالیت کنند.

15- سرویس متحرک هوانوردی (در مسیر) (aeronautical mobile route service)(R): یک سرویس متحرک هوانوردی که برای ارتباطات مربوط به ایمنی و نظم پرواز اختصاص داده شده است و اساسا" در طول خطوط هوایی غیر نظامی ملی یا بین المللی بکار می رود.

16- سرویس متحرک هوانوردی (خارج از مسیر) (aeronautical mobile off route service)(OR): یک سرویس متحرک هوانوردی به منظور برقراری ارتباط از جمله ارتباطات مربوط به هماهنگی پرواز که اساسا" خارج از خطوط هوایی غیر نظامی ملی یا بین المللی به کار می رود.

17- سرویس متحرک هوانوردی ماهواره ای (aeronautical mobile – satellite service): یک سرویس متحرک ماهواره ای که در آن ایستگاههای متحرک زمینی ماهواره ای بر روی هواپیما قرار دارند، ایستگاههای نجات و رادیو بیکن نشان دهنده موقعیت اضطراری نیز ممکن است در این سرویس به کار گرفته شود.

18- سرویس متحرک هوانوردی ماهواره ای (در مسیر)(aeronautical mobile satellite- route service)(R): یک سرویس متحرک هوانوردی ماهواره ای که برای ارتباطات مربوط به ایمنی و نظم پرواز اختصاص داده شده است.

19- سرویس متحرک هوانوردی ماهواره ای (خارج از مسیر)(aeronautical mobile off route servic)(OR): یک سرویس متحرک هوانوردی ماهواره ای به منظور برقراری ارتباطات از جمله ارتباطات مربوط به هماهنگی پرواز که اساسا" خارج از خطوط هوایی غیرنظامی ملی یا بین المللی به کار می رود.

20- سرویس پخش همگانی (broadcasting service): یک سرویس ارتباط رادیویی که در آن ارسال سیگنال به منظور دریافت مستقیم توسط عموم مردم انجام میشود. این سرویس ممکن است پخش صدا، تصویر یا هر نوع پخش دیگری باشد.

21- سرویس پخش همگانی ماهواره ای (broadcasting- satellite service): یک سرویس ارتباط رادیویی که در آن ارسال سیگنال یا تکرار آن از طریق ایستگاههای فضایی جهت دریافت مستقیم توسط عموم مردم باشد. در این سرویس اصطلاح "دریافت مستقیم" هر دو مورد دریافت فردی و دریافت جمعی در بر می گیرد.

22- سرویس تعین رادیویی (radio determination service): یک سرویس ارتباط رادیویی به منظور تعیین رادیویی.

23- سرویس تعیین رادیویی ماهواره ای (radio determination satellite service): : یک سرویس ارتباط رادیویی به منظور تعیین رادیویی با استفاده از یک یا چند ایستگاه فضایی. این سرویس ممکن است لینک های تغذیه مورد نیاز خود را نیز شامل شود.

24- سرویس ناوبری رادیویی (radionavigatione service): یک سرویس تعیین رادیویی به منظور ناوبری رادیویی.

25- سرویس ناوبری رادیویی ماهواره ای (radionavigation-satellite service): یک سرویس تعیین رادیویی ماهواره ای به منظور ناوبری رادیویی. این سرویس ممکن است لینک های تغذیه مورد نیاز خود را نیز شامل شود.

26- سرویس ناوبری رادیویی دریایی (maritime radionavigation service): یک سرویس ناوبری رادیویی به منظور استفاده و ایمنی کار کشتی ها.

27- سرویس ناوبری رادیویی دریایی ماهواره ای (maritime radionavigation- satellite service): یک سرویس ناوبری رادیویی ماهواره ای که در آن ایستگاههای زمینی ماهواره ای روی عرشه کشتی قرار دارند.

28- سرویس ناوبری رادیویی هوانوردی (aeronautical radionavigation service): یک سرویس ناوبری رادیویی به منظور استفاده و ایمنی کار هوانورد

29- سرویس ناوبری رادیویی هوانوردی ماهواره ای (aeronautical radionavigation- satellite service) : یک سرویس ناوبری رادیویی ماهواره ای که در ان ایستگاههای زمینی ماهواره ای در هوانورد قرار دارد.

30- سرویس تعیین موقعیت رادیویی (service radiolocation ): یک سرویس تعیین رادیویی به منظور تعیین موقعیت رادیویی.

31- سرویس تعیین موقعیت رادیویی ماهواره ای (service satellite - radiolocation) : یک سرویس تعیین رادیویی ماهواره ای به منظور تعیین موقعیت رادیویی. این سرویس ممکن است لینک های تغذیه مورد نیاز خود را نیز شامل شود.

32- سرویس کمک هواشناسی (meteorological aids service): یک سرویس ارتباط رادیویی مورد استفاده در مطالعات و اکتشافات هواشناسی، شامل آب شناسی.

33- سرویس اکتشاف زمین ماهواره ای(earth exploration-satellite service) : یک سرویس ارتباط رادیویی بین ایستگاههای زمینی ماهواره ای و یک یا چند ایستگاه فضایی ، این سرویس ممکن است شامل لینک های بین ایستگاههای فضایی نیز باشد که در آن: - اطلاعات مربوط به مشخصه ها و عوارض طبیعی زمین از جمله اطلاعات مربوط به وضعیت محیط زیست (کره زمین) از حسگرهای فعال یا غیر فعال ماهواره ای بدست آید. - اطلاعات مشابهی از سکوهای زمینی یا هوایی گرفته می شود. - چنین اطلاعاتی ممکن است بین ایستگاههای زمینی ماهواره ای سیستم مربوطه توزیع شود. - کسب اطلاع در مورد سکوها را نیز ممکن است شامل شود. - این سرویس ممکن است لینک های تغذیه ماهواره ای مورد نیاز خود را نیز شامل شود.

34- سرویس هواشناسی ماهواره ای (meteorological-satellite service) : یک سرویس اکتشاف زمین ماهواره ای برای مقاصد هواشناسی .

35- سرویس فرکانس استاندارد و سیگنال زمان (standard frequency and time signal-satellite service): یک سرویس ارتباط رادیویی برای مقاصد علمی و فنی و غیره از طریق پخش فرکانس های مشخص ، سیگنال های زمان یا هر دو با دقت خیلی بالا به منظور دریافت عمومی.

36 – سرویس فرکانس استاندارد و سیگنال زمان ماهواره ای (standard frequency and time signal-satellite service): یک سرویس ارتباط رادیویی با استفاده از ایستگاههای فضایی روی ماهواره ها با همان مقاصد سرویس فرکانس استاندارد و سیگنال زمان، این سرویس ممکن است لینک های تغذیه مورد نیاز خود را نیز شامل شود.

37-سرویس تحقیق فضایی (space research service): یک سرویس ارتباط رادیویی که در آن فضا پیما یا هر شی دیگری در فضا برای مقاصد پژوهشی علمی و فنی مورد استفاده قرار گیرد.

38- سرویس آماتوری(amateur service): یک سرویس ارتباط رادیویی به منظور خود آموزی، ارتباط متقابل و تحقیقات فنی که توسط آماتورها به عمل می آید. آماتورها افراد دارای مجوز لازم و علاقمند به فنون رادیویی منحصرا" با انگیزه شخصی بدون هدف بهره گیری مالی می باشند.

39- سرویس آماتوری ماهواره ای (amateur-sattellite service) : یک سرویس ارتباط رادیویی با استفاده از ایستگاههای فضایی روی ماهواره ها با همان مقاصد سرویس آماتوری.

40- سرویس کیهان شناسی رادیویی (radio astronomy service): سرویس مورد استفاده در کیهان شناسی رادیویی.

41-سرویس ایمنی(Saftey service): هر نوع سرویس ارتباط رادیویی که به طور دائم یا موقت به منظور حفاظت از جان و مال انسان مورد استفاده قرار گیرد.

42- سرویس ویژه (Special service): سرویس ارتباط رادیویی به غیر از آنچه در این بخش تعریف گردید ، منحصرا" برای رفع نیازهای مشخص به صورت عام المنفعه و نه آزاد برای مراودات عمومی.

منبع:‌سایت وزارت فناوری اطلاعات

/ 0 نظر / 25 بازدید