رفع فشار از غواص بعد از قرار گرفتن در معرض فشارهای زیاد

چون نیتروژن بوسیلهبدن متابولیزه نمی‌شود لذا به حالت محلول باقی می‌ماند تا اینکه فشار نیتروژن درریه‌ها کاهش یابد. در اینحال ، نیتروژن بوسیله روند معکوس تنفسی خارج می‌شود امااین خروج چندین ساعت وقت لازم دارد و منشا مشکلات متعددی می‌شود که روی هم رفتهبیماری رفع فشارنامیده می‌شوند.

نجات از زیر دریاییها

یکی از مشکلات اصلی نجات ، جلوگیری از آمبولی هوااست. بتدریج که شخص از زیر آب بالا می‌آید گازها در ریه‌اش متسع شده و گاهی یک رگبزرگ ریوی را پاره می‌کنند و موجب ورود گازها به داخل سیستم گردش ریوی و ایجادآمبولی درگردش خون می شوند. بنابراین بتدریج که شخص صعود می‌کند باید خودآگاهانه بطور مداومبازدم انجام دهد.

سرعت خارج کردن گازهای در حال اتساع از ریه‌ها در جریانصعود در زیر آب حتی بدون انجام دم ، غالبا برای دفع کربن دی‌اکسید تجمع یابنده درریه‌ها کافی است. این امر مانع از بالا رفتن غلظت کربن دی‌اکسید درخون شده و از تمایل شخص برای انجام دم جلوگیری می‌کند. بنابراین شخص می‌تواند نفس خودرا برای یک مدت فوق‌العاده طولانی اضافی در جریان صعود نگاه دارد.

/ 0 نظر / 9 بازدید