نیایش

بار خدایا

از کوی تو بیرون نرود پای خیالم 

 نکند فرق به حالم

چه برانی ؛ چه بخوانی 

چه به اوجم برسانی ؛ چه به خاکم بکشانی

نه من آنم که برنجم ؛ نه تو آنی که برانی

برای شفای دوستانمون به تو پناه میاریم به حق این زمان ملکوتی

/ 0 نظر / 91 بازدید