رضا حاجیلری
Contact me
My Profile
Blog Author(s) رضا حاجیلری
Previous Months Home Archive فروردین ٩٤ بهمن ٩٢ فروردین ٩٢ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ آذر ٩٠ آبان ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ آبان ۸٩ مهر ۸٩ شهریور ۸٩ تیر ۸٩ خرداد ۸٩ اسفند ۸۸ بهمن ۸۸ تیر ۸۸ خرداد ۸۸ بهمن ۸٧ More ...
      امداد و نجات در سیلاب و غواصی استان گلستان (ارائه اطلاعات در خصوص عمليات هاي جستجو‏ و امداد و نجات در سیلاب و غواصی و ...)
مقدمه ای بر ساختار شبکه GSM by: رضا حاجیلری

 

 

1-1: معماری شبکه GSM
شبکه GSM یک سیستم ارتباطی سلولی دیجیتال است که با ایده سلولی کردن منطقه جغرافیایی و استفاده مجدد از فرکانس 1 و پوشش دادن منطقه جغرافیایی بوسیله سلولها شروع بکارکرد.شبکه سلولی سیار را به علت اینکه مشترکین تلفن های متحرک معمولأ در خشکی از آن استفاده میکنند ] شبکه عمومی زمینی سیار [ 2(PLMN) می نامند.
تکنیک استفاده مجدد از فرکانس با در نظر گرفتن کمترین تداخل فرکانسی در GSM بعلت کمبود فرکانس و پهنای باند بکار گرفته می شود. معماری شبکه GSM در شکل (1-1) آمده است.
شبکه GSM به 4 قسمت اصلی تقسیم می شود که عبارتنداز:
• MS3 واحد سیار
• BSS 4 زیر سیستم ایستگاه ثابت
• NSS 5 زیر سیستم سوئیچینگ و شبکه
• OSS 6 زیر سیستم نگهداری و پشتیبانی
اینترفیسهایی(Interface) بین قسمتهای مختلف شبکه GSM عبارتند از:
• اینترفیس A بین MSC و BSC7
• اینترفیس Abis بین BSC و BTS8
• اینترفیس Um یا Airبین MS و BTS
1-1-1: MS (واحد سیار)
MS شامل دو قسمت اصلی است.
- ترمینال موبایل (ME9)
- سیم کارت یا ماژول شناسایی مشترک (SIM10)
مشترک بوسیله گوشی (MS) قادر است مکالمه و سرویسهای دیتا را انجام دهد. ME به وسیله IMEI11 شناسایی می شود. و کد 12 IMSI برای SIM جهت شناسایی مشترک بکار میرود.

شکل(1-1) معماری شبکه GSM

BSS :1-1-2
قسمت وظیفه رادیویی سیستم را بعهده داشته است و ارتباط رادیویی MS ها را کنترل میکند. BSS از دو قسمت BSC و BTS تشکیل شده است و اینترفیس Abis را بین BSC و BTS و همچنین اینترفیس A را بین BSC و MSC بکار میگیرد.
BTS :1-1-2-1
BTS مسئول تبادل امواج رادیویی با واحد سیار و همچنین مسئول تبادل و کنترل اطلاعات با
BSC می باشد . یک BTS شامل فرستنده وگیرنده های مستقلی می باشد که ارتباط هوایی و رادیویی را با واحد سیار بوجود می آورد و BTS کوچکترین واحد تامین کننده سرویس در شبکه رادیویی سیار میباشد که بوسیله امواج رادیویی می تواند منطقه معینی از شبکه را که سلول نامیده میشود تحت پوشش قراردهد و هر BTS با توجه به چگالی مشترکین در سلول می تواند از یک تا شش TRX آرایش شود. معمولا برای هر BTS با توجه به طراحی پوششی برای آن منطقه میتوان 3 سکتور در نظر گرفت.
وظایف عمده BTS عبارتند از :
• اجرای پرش فرکانسی (Frequency Hopping)
• رمزنگاری و رمزگشایی اطلاعات روی مسیر رادیویی
• گزارش کیفیت کانال ترافیکی خالی
• ارسال مستقیم اندازه گیریهای توان MS به سمتBSC
• عمل همزمانی بین MS ها و BTS مربوطه
• آشکار سازی قطار پالس های دسترسی تصادفی رسیده از MS های مختلف
• مدیریت خط سیگنالینگ بین BSC و MS
• تطبیق نرخ بیت و اجرای کدگذاری انتقال
BSC : 1-1-2-2
BSC دربخش رادیویی شبکه GSM قرار دارد و وظایف اصلی BSC عبارتند از:
مدیریت شبکه رادیویی
مدیریت BTS ها
ایجاد ارتباط با MS
مدیریت شبکه انتقال
برقراری ارتباط با MS و MSC
BSC برای ارتباط با BTS از لینکهای سرعت بالا (E1 یا T1) روی اینترفیس Abis استفاده میکند و نرخ اطلاعات روی Abis ، 16kbps و روی A اینترفیس ، 64kbps است و برای سازگاری نرخ اطلاعات بین دو BSC و MSC ، واحدی به نام 13 TRAU اطلاعات 16kbps را به 64kbps و برعکس تبدیل میکند.
3-1-1 : NSS (زیرسیستم سوئیچینگ وشبکه)
وظیفه اصلی بخش NSS مدیریت بر برقراری ارتباط بین مشترکین موبایل با هم و با مشترکهای دیگر از قبیل ISDN وتلفن ثابت(PSTN14)می باشد و قسمتهای اصلی آن عبارتند از:
• MSC15 ،GMSC16، HLR17،VLR18 ،EIR19 ، AUC20
                                                                                                               
                                       شکل (2-1) : ساختار NSS                                                                                     شکل (3-1) : ساختار BSS

MSC 1-1-3-1(مرکز سوئیچینگ موبایل) :
قسمت اصلی زیر سیستم شبکه ، مرکز سوئیچینگ موبایل MSC میباشد .
وظیفه سوئیچینگ برعهده MSC است وبه وسیله لینک E1 با شبکه های ثابت و دیتا ارتباط برقرارمی کند و نرخ تبادل اطلاعاتی MSC ، 64 kpbs است و وظایف اصلی ان عبارتند از:
- بروز کردن مکان مشترک ( Location Updating)
- ثبت و شناسایی مشترک (Registration & Authentication)
- مسیر یابی مکالمه و سوئیچینگ و کنترل مکالمات
- مدیریت منابع رادیویی و Handover های بین BSC ها
1-2 : مشخصات فرکانسی ونواحی شبکه GSM
:1-2-1 مشخصات فرکانسی GSM
GSM ، در 3 باند 900 ،1800 ، 1900 بکار گرفته می شود بطوریکه رنج فرکانسی هریک از آنها در جدول (1-1) آمده است.
مسیر : Downlink مسیر سیگنالینگ از طرف BTS به سمت MS می باشد.
مسیر Uplink : مسیر سیگنالینگ از طرف MS به سمت BTS می باشد.

جدول (1-1) : لیست فرکانسهای GSM

 

شکل (4-1) : فاصله فرکانسی بین مسیر Downlink و Uplink


  1-2-2 نواحی شبکه
کلیه شبکه های مخابراتی به منظور سرویس دهی تماسهای ورودی ، نیاز به ساختار مشخصی دارند و علت این امر تغییرپذیری و جابجایی مکانی مشترکین در شبکه موبایل می باشد.
ساختار جغرافیایی در شکل (5-1) آمده است.

شکل (5-1): نواحی شبکهGSM


1-2-2-1 سلول : سلول کوچکترین محدوده پوششی در شبکه موبایل میباشد و بوسیله پوشش رادیویی یک سکتور BTS مشخص میشود و روش تقسیم سلولی و تعیین شعاع سلولها بستگی به شرایط جغرافی ایی منطقه تحت پوشش و درنظر گرفتن ساختمانها و موانع مصنوعی، قدرت فرستنده ، بهره آنتن و نوع آن و حساسیت گیرنده دارد و معمولأ برای پوشش رادیویی هر سلول از آنتنهای سکتورایز استفاده می کنند.
شبکه سلولی در شکل (6-1)آمده است.

 

شکل (6-1): شبکه سلولار با تکنیک Frequency Reuse


  1-2-2-2 ناحیه موقعیت (Location Area)
ناحیه ای از شبکه می باشد که دارای چندین سلول بوده و این سلولها می توانند متعلق به یک یا چند BSC باشند . هر MSC/VLR حاوی یک یا چند LA می باشد. در واقع یک LA قسمتی از ناحیه سرویس دهی است که MS بدون احتیاج به گزارش موقعیت خویش (Location Updating) میتواند درآن منطقه جابجا شود. هنگام فراخوانی مشترک سیگنال مربوط در کل LA مربوطه به MS ، از طریق BTS ها پخش می شود.
1-2-2-3 ناحیه سرویس MSC
ناحیه ای از شبکه که توسط یک مرکز سوئیچ سیار پوشش داده می شود و اطلا عات مربوط به این مشترکین در یک VLR که معمولأ متصل به MSC است ذخیره می گردد.
1-2-2-4 : ناحیه تحت پوشش شبکه (PLMN)
ناحیه ای از شبکه که توسط چندین مرکز سوئیچ سیار (MSC) تحت سرویس می باشد . و به هر اپراتور می تواند یک شبکه PLMN اختصاص می دهند.

1-3: مدولاسیون در GSM

نوع مدولاسیونی که در GSM استفاده میشود GMSK وتکنیک مدولاسیون QPSK می باشد ، GMSK یک نوع خاصی از مدولاسیون FM دیجیتال است . دیاگرام مدولاسیون GMSK در شکل(7-1) و تکنیک مدولاسیون QPSK در شکل (8-1) نشان داده شده است. نرخ داده کانال GSM برابر با kbps 270/833 میباشد.

شکل(7-1) : دیاگرام مدولاسیون GMSK

                                                                                 

شکل(8-1) : تکنیک مدولاسیون QPSK که در GSM استفاده می شود.


1-4 : کانال های فیزیکی ومنطقی در GSM
1-4-1 :کانال فیزیکی و مشخصات آن
برای یک کانال ترکیبی از تعداد شیارهای زمانی و فرکانسهای یک کانال فیزیکی، در جهت مسیر بالارونده و پائین
رونده 21 در نظر گرفته می شود .
هر کانال فیزیکی در سیستم GSM می تواند در داخل کانالهای منطقی متفاوتی در زمانهای متفاوت نگاشت شود . طول زمانی یک فریم 4.645 میلی ثانیه است که به 8 شیار زمانی تقسیم میشود که هر کدام از این شیارهای زمانی بوسیله یک مشترک مستقل بکار گرفته می شود .
طول زمانی یک کانال مستقیم 577 میکرو ثانیه ایست که در شکل (9-1) ، تصویر کامل آن آمده است.
هر کانال فیزیکی، داده ترافیکی و کنترلی را به شکل Burst حمل می کنند .

شکل (9-1) : تصویری ازشیارهای زمانی برای کانال فیزیکی قطار پالس اطلاعاتی است که در طی یک شیار زمانی ارسال میشود.

1-4-2 : کانالهای منطقی
بر اساس توابعی که روی کانالها انجام میشود کانالها به دو نوع کانال منطقی تقسیم می شوند .
• کانال ترافیکی(TCH)
• کانالهای کنترلی (CCH)

شکل (10-1) : ساختار کانال های منطقی

1-4-2-1 : کانالهای ترافیکی
کانالهای ترافیکی به دو دسته عمده کانالهای صحبت و داده تقسیم می شوند که هرکدام آنها از نظر نرخ ارسال به دو نوع تقسیم می شوند.
نرخ بیت کامل (FULL RATE) .
نرخ بیت نیمه (HALF RATE) •
: 1-4-2-2 کانالهای کنترلی (22 CCH)
این کانالها به منظور انتقال اطلاعات سیگنالینگ و یا جهت همزمانی بکار می روند و به سه دسته تقسیم می شوند :
کانالهای مخابره ای (BCH)
کانالهای کنترل مشترک (CCCH)
کانالهای کنترل اختصاصی (DCCH)
1-4-2-2-1 : کانالهای مخابره ای (BCH)
این کانالها به سه دسته ذیل تقسیم بندی میشوند:
کانال تصحیح فرکانسی(FCCH) •
کانال همزمان کننده(SCH) •
کانال پخش (BCCH).
بکارگیری کانالهای منطقی در جدول (2-1) نشان داده شده است.

جدول (2-1) کانالهای منطقی در location Updating و MTC


1-5 :انتشار امواج رادیویی

1-5-1 پلاریزاسیون
موجهایی که در هو ا منتشر میشوند دارای پلاریزاسیون هستند که این پلاریزاسیون عمودی ،افقی ، دایروی باشند . امواج رادیویی در GSM بصورت عمودی پلاریزه میشوند ولی پلاریزاسون امواج ممکن است درمسیر بعلت وجود موانع ، انعکاس، فیدینگ ، ... تغییر کند که برای رفع این مشکل باید از دایورسیتی استفاده کنیم .
جهت انتشار امواج در شکل(11-1) نشان داده شده است.
انواع پلاریزاسیون در شکل(12-1) نشان داده شده است.

جهت انتشار امواج – شکل(11-1):

 

 

انواع پلاریزاسیون امواج – شکل(12-1) :

1-5-2 :انواع انتشار
برای انتشار در GSM ما انتشار امواج فضایی داریم که فرکانسهای باتر از MHZ300 از این نوع انتشار استفاده میکنند.

مشخصات این نوع انتشار عبارتست از:
فرکانسهای بالاتر از 30MHZ (VHF,UHF,SHF BAND)
در تروپسفر پائین ترین لایه اتمسفر منتشر میشود.
از طریق یونسفر منعکس نمی شود .
برد آن با توجه به باند انتشار درحد چند کیلومتر است.
بیشتر از طریق دید مستقیم منتشر میشود.
: 1-5-3 محاسبه افت مسیر فضای آزاد
ناحیه موثر یک آنتن ایزوتروپیک برابراست با Ae = λ2 / 4π :
قدرت دریافتی برابر است با :
Pr = P x Ae
Pr = (Pt / 4πd2) x (λ2 / 4π)
= Pt x (λ / 4πd)2
                                                                                                                                             
افت مسیر فضای آزاد برحسب dB برابر است با :
L = 20 log ( 4πd / λ ) dB
L = 32.5 + 20 log d + 20 log f dB
در فرمول بالا D برحسب کیلومتر و f فرکانس برحسب مگاهرتز است.
1-5-4 : اثر محیط روی انتشار امواج
کلیه اثرهای محیطی در شکل (13-1) نشان داده شده است.
طول موج امواج رادیویی GSM
برای باند 900MHZ در حدود 30cm برای باند 1800MHZ در حدود 15cm
-انعکاس از سطح صاف                                                                             - تفرق- انعکاس چندگانه از سطوح سخت
                                                 
انکسار : برخورد موج به لبه مانع و منحرف شدن از مسیر اصلی                        تضعیف : برخورد به موانع وکاهش قدرت سیگنال
                                               
چرخش پلاریزاسیون در اثر برخورد به موانع و شرایط محیطی

شکل(13-1): اثر محیط روی انتشار امواج


1-5-5 : مدل هاتا- اکومارا برای انتشار در موبایل
Lp(urban) = 69.55 + 26.16 log(f) - 13.82 log(hb) - a(hm)+ (44.9 - 6.55 log(hb)) log(d)
 a(hmضریب تصحیح برای تفاوت شهرهای کوچک با شهرهای بزرگ میباشد و وابسته به ارتفاع آنتن MS است .

شکل (14-1) :مدل اکومارا- هاتا

1-6 : بودجه لینک
1-6-1 : مقدمه
یکی از نکات مهم در طراحی ، پوشش مناسب برای ناحیه موردنظر است.
قدرت سیگنال در مسیر Downlink (از BTS به MS) و قدرت سیگنال در مسیر Uplink (از MS به BTS) با در نظر گرفتن افت های مسیر و موانع به قدری باشد که بتوان ارتباط با کیفیت برقرارکرد.
برای پوشش در مسیر Downlink باید به لول آستانه حساسیت موبایل توجه شود . این آستانه ، مقدار دامنه سیگنال دریافتی از سوی MS را برای داشتن یک حداقل کیفیت قابل قبول معین میکند.
چون سیگنال در مسیر دچار فیدینگ میشود باید یک مقدار حاشیه اطمینان در نظر بگیریم که
(Fade Margin) نامیده میشود . برای پوشش داخل ساختمان باید ، افت نفوذ ساختمان 23 را در نظر بگیریم.
برای رسیدن سیگنال مچموع افتها را باید در نظر بگیریم و بر حسب آن مقدار قدرت سیگنال ارسالی را تعیین کنیم.
Downlink 1-6-2 بودجه توان 24 درمسیر
دردیاگرام شکل(15-1) مسیر سیگنال ارسالی از BTS به MS نشان داده شده است.
BTS میتواند ازیک آنتن برای انتشار چند کاریر استفاده کند و برای این کارلازم است که کاریرها به وسیله کمباینر با هم ترکیب شوند که استفاده از کمباینر معمولأ 3db افت ایجاد میکند.
اگر بخواهیم از یک آنتن هم برای ارسال و هم دریافت استفاده کنیم لازم است که دوپلکسر را بکار بگیریم . وظیفه دوپلکسر، جداسازی و ایزولاسیون بین فرستنده و گیرنده برای جلوگیری از تداخل سیگنال در مسیر فرستنده و گیرنده ، میباشد.

شکل (15-1): بودجه توان در مسیر Downlink

1-6-3 : بودجه توان در مسیر Uplink
بودجه توان در مسیر بالارونده دو فرق و امتیاز با بودجه توان درمسیر پائین رونده دارد که باعث میشود تا در مسیر بالارونده MS بتواند سیگنال را با توان کمتری ارسال کند.
درمسیر بالارونده (Uplink) ، افت کمباینر نداریم .
در مقصد BTS میتواند برای دریافت از تکنیک دایورسیتی استفاده کند که باعث حذف افت محوشدگی میشود.( گینی به مسیر بعنوان گین و بهره دایورسیتی اضافه میشود)
بودجه توان در مسیر بالارونده در شکل(16-1) نشان داده شده است.

شکل(16-1) : بودجه توان در مسیر Uplink***********************************************************************************************************************************************

  1Frequency Reuse
2 Public Land Mobile Network
3 Mobile Station
4 Base Station Subsystem
5 Network Switching Subsystem
6 Operation and Support Subsystem
7 Base Station Controller
8 Base Tranciver system
9 Mobile Equipment
10 Subscriber Identity Module
11 International Mobile Equipment Identity
12 International Mobile Subscriber Identity
13 Transcoder Rate Aduption Unit
14 Public Switching Telephony Network
15 Mobile Switching Center
16 Gate Mobile Switching Center
17 Home Location Register
18 Visitor Location Register
19 Equipment Identity Register
20 Authentication Center
21 Uplink & Downlink
22 Control Channel
23 penetration loss

24 Power Budget

 

 

منبع برداشت:http://www.daneshema.com/module-pagesetter-printpub-tid-1-pid-438.html

  Comments ()
تعریف انواع سرویسهای رادیویی by: رضا حاجیلری

1- سرویس ارتباط رادیویی (radiocommunication service): سرویسی جهت انتقال ، پخش و یا دریافت امواج رادیویی برای مقاصد مشخص ارتباطات راه دور به نحوی که در این بخش تعریف شده است.

2- سرویس ثابت(fixed service): یک سرویس ارتباط رادیویی بین نقاط ثابت مشخص

3- سرویس ثابت ماهواره ای(fixed-satellite service): یک سرویس ارتباط رادیویی بین ایستگاههای زمینی ماهواره ای در موقعیت های مفروض، هنگامی که از یک یا چند ماهواره استفاده شود. موقعیت های مذکور ممکن است یک نقطه ثابت مشخص یا هر نقطه ثابتی داخل محدوده های مشخص باشد. در بعضی موارد این سرویس شامل لینک های ماهواره به ماهواره می شود که ممکن است در سرویس بین ماهواره ای نیز به کار رود. همچنین سرویس ثابت ماهواره ای ممکن است شامل لینک های تغذیه (feeder link) سایر سرویس های ارتباط رادیویی فضایی نیز بشود.

4- سرویس بین ماهواره ای (inter-satellite service): یک سرویس ارتباط رادیویی که لینک های بین ماهواره ها را برقرار می نماید.

5- سرویس عملیات فضایی (space operation service): یک سرویس ارتباط رادیویی که منحصرا" برای عملکرد فضا پیما، خصوصا" مواردی چون رد یابی فضایی، سنجش از راه دور و فرمان از راه دور فضایی به کار می رود. این عملیات معمولا" در سرویسی انجام می شود که دارای یک ایستگاه فضایی در حال کار است.

6- سرویس متحرک (mobile service): یک سرویس ارتباط رادیویی بین ایستگاههای متحرک و خشکی یا بین ایستگاههای متحرک

7- سرویس متحرک ماهواره ای (mobile-satellite service): یک سرویس ارتباط رادیویی بین ایستگاههای متحرک زمینی ماهواره ای و یک یا چند ایستگاه فضایی، یا بین ایستگاههای فضایی که در این سرویس استفاده می شوند، یا بین ایستگاههای متحرک زمینی ماهواره ای از طریق یک یا چند ایستگاه فضایی. این سرویس ممکن است لینک های تغذیه مورد نیاز خود را نیز شامل شود

8- سرویس متحرک خشکی (land mobile service): یک سرویس متحرک بین ایستگاههای پایه ثابت و ایستگاه های متحرک خشکی، یا بین ایستگاههای متحرک خشکی.

9- سرویس متحرک خشکی ماهواره ای (land mobile-satellite service): یک سرویس متحرک ماهواره ای که در آن ایستگاههای متحرک زمینی ماهواره ای روی خشکی قرار دارند.

10- سرویس متحرک دریایی (maritime mobile service): یک سرویس متحرک بین ایستگاههای ساحلی و ایستگاههای شناور، یا بین ایستگاههای شناور، یا بین ایستگاههای ارتباطی داخل شناور. ایستگاههای شناور نجات و همچنین ایستگاههای رادیو بیکن نشان دهنده موقعیت اضطراری نیز ممکن است در این سرویس قرار گیرند.

11-سرویس متحرک دریایی ماهواره ای (maritime mobile-satellite service):یک سرویس متحرک ماهواره ای که در آن ایستگاههای متحرک زمینی ماهواره ای روی عرشه کشتی قرار دارد. ایستگاههای شناور نجات و ایستگاه های رادیو بیکن نشان دهنده موقعیت اضطراری نیز ممکن است در این سرویس در نظر گرفته شوند.

12- سرویس عملیات بندری (port operations service): یک سرویس متحرک دریایی در یک بندر یا نزدیک آن، بین ایستگاههای ساحلی و ایستگاههای شناور و یا بین ایستگاههای شناور که در آن پیام ها محدود به اقدامات عملیاتی این سرویس شامل پیام هایی که از نوع مکالمات عمومی است، نخواهد شد.

13- سرویس حرکت کشتی (ship movement service): یک سرویس ایمنی در سرویس متحرک دریایی بجز سرویس عملیات بندری، بین ایستگاههای ساحلی و ایستگاههای شناور که در آن پیام ها منحصر به موارد مربوط به حرکت کشتی هاست. این سرویس شامل پیام هایی که از نوع مکالمات عمومی است نخواهد شد.

14- سرویس متحرک هوانوردی (aeronautical mobile service): یک سرویس متحرک بین ایستگاههای هوانوری و ایستگهاههای هوایی، یا بین ایستگاههای هوایی، که ممکن است ایستگاههای شناور نجات را نیز شامل شود. همچنین ممکن است ایستگاههای رادیو بیکن نشان دهنده موقعیت اضطراری با فرکانس هایی که برای اضطرار و ایمنی تعیین گردیده است در این سرویس فعالیت کنند.

15- سرویس متحرک هوانوردی (در مسیر) (aeronautical mobile route service)(R): یک سرویس متحرک هوانوردی که برای ارتباطات مربوط به ایمنی و نظم پرواز اختصاص داده شده است و اساسا" در طول خطوط هوایی غیر نظامی ملی یا بین المللی بکار می رود.

16- سرویس متحرک هوانوردی (خارج از مسیر) (aeronautical mobile off route service)(OR): یک سرویس متحرک هوانوردی به منظور برقراری ارتباط از جمله ارتباطات مربوط به هماهنگی پرواز که اساسا" خارج از خطوط هوایی غیر نظامی ملی یا بین المللی به کار می رود.

17- سرویس متحرک هوانوردی ماهواره ای (aeronautical mobile – satellite service): یک سرویس متحرک ماهواره ای که در آن ایستگاههای متحرک زمینی ماهواره ای بر روی هواپیما قرار دارند، ایستگاههای نجات و رادیو بیکن نشان دهنده موقعیت اضطراری نیز ممکن است در این سرویس به کار گرفته شود.

18- سرویس متحرک هوانوردی ماهواره ای (در مسیر)(aeronautical mobile satellite- route service)(R): یک سرویس متحرک هوانوردی ماهواره ای که برای ارتباطات مربوط به ایمنی و نظم پرواز اختصاص داده شده است.

19- سرویس متحرک هوانوردی ماهواره ای (خارج از مسیر)(aeronautical mobile off route servic)(OR): یک سرویس متحرک هوانوردی ماهواره ای به منظور برقراری ارتباطات از جمله ارتباطات مربوط به هماهنگی پرواز که اساسا" خارج از خطوط هوایی غیرنظامی ملی یا بین المللی به کار می رود.

20- سرویس پخش همگانی (broadcasting service): یک سرویس ارتباط رادیویی که در آن ارسال سیگنال به منظور دریافت مستقیم توسط عموم مردم انجام میشود. این سرویس ممکن است پخش صدا، تصویر یا هر نوع پخش دیگری باشد.

21- سرویس پخش همگانی ماهواره ای (broadcasting- satellite service): یک سرویس ارتباط رادیویی که در آن ارسال سیگنال یا تکرار آن از طریق ایستگاههای فضایی جهت دریافت مستقیم توسط عموم مردم باشد. در این سرویس اصطلاح "دریافت مستقیم" هر دو مورد دریافت فردی و دریافت جمعی در بر می گیرد.

22- سرویس تعین رادیویی (radio determination service): یک سرویس ارتباط رادیویی به منظور تعیین رادیویی.

23- سرویس تعیین رادیویی ماهواره ای (radio determination satellite service): : یک سرویس ارتباط رادیویی به منظور تعیین رادیویی با استفاده از یک یا چند ایستگاه فضایی. این سرویس ممکن است لینک های تغذیه مورد نیاز خود را نیز شامل شود.

24- سرویس ناوبری رادیویی (radionavigatione service): یک سرویس تعیین رادیویی به منظور ناوبری رادیویی.

25- سرویس ناوبری رادیویی ماهواره ای (radionavigation-satellite service): یک سرویس تعیین رادیویی ماهواره ای به منظور ناوبری رادیویی. این سرویس ممکن است لینک های تغذیه مورد نیاز خود را نیز شامل شود.

26- سرویس ناوبری رادیویی دریایی (maritime radionavigation service): یک سرویس ناوبری رادیویی به منظور استفاده و ایمنی کار کشتی ها.

27- سرویس ناوبری رادیویی دریایی ماهواره ای (maritime radionavigation- satellite service): یک سرویس ناوبری رادیویی ماهواره ای که در آن ایستگاههای زمینی ماهواره ای روی عرشه کشتی قرار دارند.

28- سرویس ناوبری رادیویی هوانوردی (aeronautical radionavigation service): یک سرویس ناوبری رادیویی به منظور استفاده و ایمنی کار هوانورد

29- سرویس ناوبری رادیویی هوانوردی ماهواره ای (aeronautical radionavigation- satellite service) : یک سرویس ناوبری رادیویی ماهواره ای که در ان ایستگاههای زمینی ماهواره ای در هوانورد قرار دارد.

30- سرویس تعیین موقعیت رادیویی (service radiolocation ): یک سرویس تعیین رادیویی به منظور تعیین موقعیت رادیویی.

31- سرویس تعیین موقعیت رادیویی ماهواره ای (service satellite - radiolocation) : یک سرویس تعیین رادیویی ماهواره ای به منظور تعیین موقعیت رادیویی. این سرویس ممکن است لینک های تغذیه مورد نیاز خود را نیز شامل شود.

32- سرویس کمک هواشناسی (meteorological aids service): یک سرویس ارتباط رادیویی مورد استفاده در مطالعات و اکتشافات هواشناسی، شامل آب شناسی.

33- سرویس اکتشاف زمین ماهواره ای(earth exploration-satellite service) : یک سرویس ارتباط رادیویی بین ایستگاههای زمینی ماهواره ای و یک یا چند ایستگاه فضایی ، این سرویس ممکن است شامل لینک های بین ایستگاههای فضایی نیز باشد که در آن: - اطلاعات مربوط به مشخصه ها و عوارض طبیعی زمین از جمله اطلاعات مربوط به وضعیت محیط زیست (کره زمین) از حسگرهای فعال یا غیر فعال ماهواره ای بدست آید. - اطلاعات مشابهی از سکوهای زمینی یا هوایی گرفته می شود. - چنین اطلاعاتی ممکن است بین ایستگاههای زمینی ماهواره ای سیستم مربوطه توزیع شود. - کسب اطلاع در مورد سکوها را نیز ممکن است شامل شود. - این سرویس ممکن است لینک های تغذیه ماهواره ای مورد نیاز خود را نیز شامل شود.

34- سرویس هواشناسی ماهواره ای (meteorological-satellite service) : یک سرویس اکتشاف زمین ماهواره ای برای مقاصد هواشناسی .

35- سرویس فرکانس استاندارد و سیگنال زمان (standard frequency and time signal-satellite service): یک سرویس ارتباط رادیویی برای مقاصد علمی و فنی و غیره از طریق پخش فرکانس های مشخص ، سیگنال های زمان یا هر دو با دقت خیلی بالا به منظور دریافت عمومی.

36 – سرویس فرکانس استاندارد و سیگنال زمان ماهواره ای (standard frequency and time signal-satellite service): یک سرویس ارتباط رادیویی با استفاده از ایستگاههای فضایی روی ماهواره ها با همان مقاصد سرویس فرکانس استاندارد و سیگنال زمان، این سرویس ممکن است لینک های تغذیه مورد نیاز خود را نیز شامل شود.

37-سرویس تحقیق فضایی (space research service): یک سرویس ارتباط رادیویی که در آن فضا پیما یا هر شی دیگری در فضا برای مقاصد پژوهشی علمی و فنی مورد استفاده قرار گیرد.

38- سرویس آماتوری(amateur service): یک سرویس ارتباط رادیویی به منظور خود آموزی، ارتباط متقابل و تحقیقات فنی که توسط آماتورها به عمل می آید. آماتورها افراد دارای مجوز لازم و علاقمند به فنون رادیویی منحصرا" با انگیزه شخصی بدون هدف بهره گیری مالی می باشند.

39- سرویس آماتوری ماهواره ای (amateur-sattellite service) : یک سرویس ارتباط رادیویی با استفاده از ایستگاههای فضایی روی ماهواره ها با همان مقاصد سرویس آماتوری.

40- سرویس کیهان شناسی رادیویی (radio astronomy service): سرویس مورد استفاده در کیهان شناسی رادیویی.

41-سرویس ایمنی(Saftey service): هر نوع سرویس ارتباط رادیویی که به طور دائم یا موقت به منظور حفاظت از جان و مال انسان مورد استفاده قرار گیرد.

42- سرویس ویژه (Special service): سرویس ارتباط رادیویی به غیر از آنچه در این بخش تعریف گردید ، منحصرا" برای رفع نیازهای مشخص به صورت عام المنفعه و نه آزاد برای مراودات عمومی.

منبع:‌سایت وزارت فناوری اطلاعات

  Comments ()
مناطق پیشنهادی جهت غواصی در استان گلستان by: رضا حاجیلری
چشمه گل رامیان ؛ نگینی در کرانه خزر
جام جم آنلاین: «چشمه گل» در حدود شش کیلومتری جنوب شهر رامیان و در دامنه کوه «پنهان خانه» اعجاز آفرینش خداوند را در شرق استان گلستان به نمایش گذاشته است.این چشمه زیبا و پرجاذبه با چشم‌اندازی زیبا به عنوان "نگین طبیعت"، دیدگان هر بیننده‌ای را خیره می‌کند.

کلمه «گل» در ادبیات ترک به جای گود و عمیق که آب در آن جمع می‌شود، اطلاق شده و تلفظ دقیق آن نیز در ترکی «گوء‌ل» است.

دلیل نامگذاری این منطقه به گل رامیان به فرهنگ و زبان مردم بومی این ناحیه مربوط است و گفته می‌شود از نظر تاریخی جمعیت غالب منطقه از نژاد ترک و تیره‌ای از ایل گرایلی هستند.

پوشش گیاهی اطراف آن را درختان پهن برگ، بلوط، درختچه‌های ولیک پوشانده است و در نزدیکی این مجموعه دلپذیر و با اهمیت ذخیر‌گاه جنگلی «زربین» واقع شده است.

در گل رامیان گونه‌های ماهیان شامل ماهی سفید رودخانه‌ای، سیاه‌ماهی و ماهی «آبر نوئیدز» را می‌توان یافت.

عمده ماهیان گل، ماهی سفید رودخانه‌ای است و تغذیه این ماهی بیشتر از حشرات آبزی و نرم‌تنان است این گونه ماهی در این منطقه دارای ارزش صید ورزشی با قلاب است.

چشمه گل رامیان به صورت یک استخر طبیعی به طول ? ???متر و به عرض ? ???متر و به عمق ? ???تا ? ???متر و به روایتی به ? ?? ?متر نیز می رسد که در ارتفاع ? ????متری از سطح دریا قرار دارد.

بر اساس تحقیقات انجام شده، این چشمه از چشمه‌های آهکی است و آب آن از بخش داخلی جوشش دارد و سرریز این منبع آبی به رودخانه «قره‌چای» رامیان که یکی از شاخه‌های «گرگانرود» است، وارد می‌شود.

 

  Comments ()
مناطق پیشنهادی جهت غواصی در استان گلستان by: رضا حاجیلری

- نام مکان :غار و آبشار شیرآباد

2- نوع اثر( طبیعت ، تاریخی ، زیارتی و ... ):طبیعت

3- دوره تاریخی ساخت ، تشکیل ، بوجود آمدن یا  ... : یکی از غارهای مهم طبیعی در طول قرون گذشته

4- وضعیت امکانات و تسهیلات تفریحی ، گردشگری ، حمل و نقل ،  اسکان و ... آن مکان :

این مجموعه امروزه به دلیل قابلیت های فوق العاده مورد توجه علاقمندان زیادی قرار گرفته است بعد از گذشتن از جاده ماشن رو در جنوب شیرآباد منطقه جنگلی شده و به حاگشیه رودخانه ختم می شود که منطقه ای ییلاقی بوده و استعداد و آمادگی اطراق برای علاقمندان را دارد.در این مجموعه،  به دلیل ویژگی های ساختمانی و جنس زمین ،حرکت آب باعث تشکیل استخر ،سنگ های استالاگتیت و بستر گلی شده که انگیزه فراوانی برای کشف اسرار طبیعت بین علاقمندان به وجود آورده است همچنین به دلیل شیب های تند رشته کوه البرز در ناحیه شرقی و وجود چشمه سارهای فراوان در دامنه کوه قلعه ماران،آبشارهای کوچک و بزرگی در حوالی غار شکل گرفته که  ارتفاع یکی از آنها حدود 20 متر است.آب های نقره ای فام که با درخشندگی و هیاهو از این ارتفاع داخل استخرهای پایین دست می ریزند به عنوان عنصر ممتاز طبیعی به شمار می آیند و قابلیت های فوق العاده ای برای جذب جهانگردان و محققان ایرانی و خارجی دارند.

5- توضیح مختصری در خصوص معرفی مکان :

غارشیرآباد در ارتفاع حدود 345 متری از سطح دریا قرار دارد طول آن حدود 235 متر و قطر دهانه آن15-9متر است این غار زیستگاه مهمی برای بعضی از گونه ها از جمله سمندر کوهی است.در انتهای غار چشمه ای وجود دارد که منشا ایجاد غار در طی قرون گذشته است در کف غار نیز آب سردی در حدود 10درجه سانتیگراد جاری بوده که این آب به رودخانه شیرآباد در دامنه غار می ریزد در این مجموعه 7 آبشار بسیار زیبا در محیط جنگلی کوهستانی وجود دارد که مورد بازدید علاقمندان است است. تاریکی مطلق قسمت اعظم غار و همچنین انعکاس صدای حرکت آب در مسیر تبدیل به زمزمه و صداهایی در غار شده که این مسئله شایعات مختلفی را در اهالی ایجاد کرده است و عده ای آن را غار سفید می نامند.محیط بیرونی غار کوهستانی و جنگلی بوده و از درختان و درختچه هایی مانند ممرز،افرا،انجیلی،توسکا،همیشک،خزه ها و گیاهان گل دار و دیگر گونه های پهن برگ پوشیده شده و محلی برای زیست مرال،شوکا،خرس،پلنگ،خوک وحشی،گربه جنگلی و دیگر گونه های جانوری است.در قسمت درونی و دهانه غار نیز گونه هایی از بی مهرگان،حشرات،گاماروس ها،عنکبوت های پابلند،خرچنگ آب شیرین،خفاش،قورباغه جنگلی و سمندر جویباری که گونه منحصر به فرد و بومی ایران است زیست می کند.

6- وضعیت آب و هوایی ( گرم و خشک ، معتدل ، سرد و کوهستانی و  ...): کوهستانی و ییلاقی

7- آدرس : 55کیلومتری شرق گرگان،حدفاصل شهرهای علی آباد کتول و آزادشهر در 20 کیلومتری جنوب روستای شیرآباد از توابع بخش رامیان

8- فاصله تا مرکز استان : 55کیلومتری شرق گرگان

9- نوع راه ارتباطی: تا محل پارکینگ در ابتدای راه جاده ماشین رو و بعد از آن جنگلی است

10- میانگین تعداد بازدیدکنندگان از آن مکان درسال : علاقمندان زیادی در فصول مختلف سال از این مجموعه دیدن می کنند

 

 

 

  Comments ()
Recent Posts به یاد شهدا نیایش درد گوش در غواصان غواصی و مفاصل بیماریهای غواصی ناشی از تغییرات فشار+تصویر تفکر و عبادت جریان های شکافنده دعوت به ارائه مقاله جهت سومین نشست علمی کاربردی جمعیت هلال احمر شهرستان علی آباد دعوت به ارائه مقاله جهت نشست های علمی کاربردی: بیماریهای مناطق سیل زده(تب تیفوئید)
My Tags غواصی (٩) بیماریهای غواصی (٥) فیزیولوژی غواصی (٥) غواصی هلال احمر گلستان (٤) بیماری (٤) سیلاب (۳) گلستان (۳) سیل (۳) برداشت فشار (۳) غریق در آب (۳) غواصی استان گلستان (۳) تبعات سیل پاکستان (۳) عملیات غواصی در گل رامیان (٢) امداد و نجات در سیلاب (٢) سیلاب پاکستان (٢) غرق شدگی (٢) استفاده از استخر (٢) غرق شدگی در دریا (٢) مرگ در دریا (٢) غرق (٢) gps (۱) پاکستان (۱) خـــــون (۱) فشار (۱) فوت (۱) شکافنده (۱) فشار خون (۱) جریان شکافنده (۱) gis (۱) حوادث و سوانح (۱) بییماری سل (۱) نجات غریق (۱) هیپوترمی (۱) بیماریهای سیلاب (۱) خواجه نفس (۱) سیل ترکمن (۱) ماهیان خطرناک (۱) ماهیان سمی (۱) جانوران خطرناک دریا (۱) خطرناک دریا (۱) پوستر آموزشی (۱) پوستر سیلاب (۱) تصاویر سیلاب (۱) غریق در روستای میاندره (۱) غرش شدن در ساحل نودکنده (۱) غریق در آبشار شیرآباد (۱) بیمارهای شنا (۱) مقدمه ای بر gps (۱) تصاویر ماهواره ای ناسا از سیل پاکستان (۱) نجات در رودخانه (۱) نجات در آبهای خروشان (۱) تجهیزات نجات در رودخانه (۱) تجهیزات نجات در سیلاب (۱) سیل پاکستان (۱) تیم جستجو و نجات در سیلاب (۱) امداد در سیلاب (۱) نجات در سیلاب (۱) ترکیب گازها در غواصی (۱) تنفس در غواصی (۱) گازهای تنفسی در غواصی (۱) نیازهای غواصی (۱) الزامات غواصی (۱) جدول برداشت فشار (۱) برداشت فشار غواص (۱) رانکارد شناور (۱) برانکارد آبی (۱) درد گوش در غواصان (۱) درد گوش در غواصی (۱) بیماری‌ فشار و غواصی (۱) مناطق آبی استان گلستان (۱)
My Friends http://ukdivers.com/ http://www.118ba118.com/ http://www.daneshema.com/index.html http://www.seaandsea.com/ اطلاعات مختلف دریایی و عالی آموزش غواصي بسيار زيبا و جالب باشگاه كوهنوردي شهيد وركش بانك اطلاعات پزشكي پاراست بانك مقالات امداد و نجات پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران پرورش و نگهداري زنبور عسل تجهيزات غواصي تجهيزات غواصي كرسي تيم غواصي و نجات در سيلاب استان همدان جامعه اطلاعات ايرانيان دريافت فايل تجهيزات ست نجات وبر سازمان پدافند غيرعامل ايران سازمان مديريت بحران تهران سايت پروفسور سلطان زاده سایت طب دریایی شركت پتزل شركت تخصصي غواصي شركت لوكاس غواصي پدي غواصي در ايران فدراسيون جهاني صليب سرخ و هلال احمر فدراسيون نجات غريق ايران فدراسيون نجات غريق جهاني كامل ترين سايت وضعيت جوي ايران برا ي يك هفته مركز آموزش هاي آبي ايران موسسه زلزله نگاری ایران پایگاه اطلاع رسانی امداد دریایی